زمان تقریبی مطالعه: کمتر از 1 دقیقه

سایشی کامی واک‌دار

(تغییرمسیر از سایشی کامی واکدار)

سایشی کامی واکدار یا سایشی سخت‌کامی واکدار یک صامت است که در گفتار برخی از زبانهای جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨ʝ⟩ است.

ʝ
شماره IPA139
کدبندی
محتوا (اعشاری)ʝ
یونیکد (شانزدهتایی)U+029D
الفبای آواییj\
کیرشنبامC<vcd>

 </td></tr></tbody></table> </section><h2 class="section-heading" onclick="mfTempOpenSection(1)"><div class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element indicator mw-ui-icon-small mw-ui-icon-flush-left mw-ui-button mw-ui-quiet"></div><span id=".D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"></span><span class="mw-headline" id="منابع">منابع</span></h2><section class="mf-section-1 collapsible-block" id="mf-section-1"> <div class="reflist references-small" style=""> <ol class="references"><li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Voiced palatal fricative. (2016, February 16). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 00:10, March 1, 2016, from <a class="external free" href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_palatal_fricative&amp;oldid=705224447">https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_palatal_fricative&amp;oldid=705224447</a></span> </li> </ol></div> <!-- NewPP limit report Parsed by mw1435 Cached time: 20230502205650 Cache expiry: 1814400 Reduced expiry: false Complications: [] CPU time usage: 0.091 seconds Real time usage: 0.195 seconds Preprocessor visited node count: 814/1000000 Post‐expand include size: 15449/2097152 bytes Template argument size: 1362/2097152 bytes Highest expansion depth: 24/100 Expensive parser function count: 2/500 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 2399/5000000 bytes Lua time usage: 0.038/10.000 seconds Lua memory usage: 1649477/52428800 bytes Number of Wikibase entities loaded: 0/400 --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 113.286 1 -total 96.32% 109.112 1 الگو:Infobox_IPA 92.65% 104.962 1 الگو:Infobox_IPA/core1 90.70% 102.747 1 الگو:Infobox_IPA/core2 89.00% 100.821 1 الگو:Infobox 26.88% 30.446 4 الگو:Yesno 19.67% 22.288 1 الگو:IPA_audio_filename 19.28% 21.845 1 الگو:Navbar 17.91% 20.286 1 الگو:IPA_audio_filename/main1 13.08% 14.818 1 الگو:IPA_audio_filename/main2 --> <!-- Saved in parser cache with key fawiki:pcache:idhash:3561519-0!canonical and timestamp 20230502205649 and revision id 35799345. Rendering was triggered because: page-view --> </section></div> <!-- MobileFormatter took 0.002 seconds --><!--esi <esi:include src="/esitest-fa8a495983347898/content" /> --> </div> </div> <div class="post-content" id="page-secondary-actions"> </div> </main></body></html>
آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.