زمان تقریبی مطالعه: کمتر از 1 دقیقه

سایشی برگشته واک‌دار

(تغییرمسیر از سایشی برگشته واکدار)

سایشی برگشته واکدار یک صامت است که در گفتار برخی از زبانهای جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨ʐ⟩ است.

ʐ
شماره IPA137
کدبندی
محتوا (اعشاری)ʐ
یونیکد (شانزدهتایی)U+0290
الفبای آواییz`
کیرشنبامz.

 </td></tr></tbody></table> </section><h2 class="section-heading" onclick="mfTempOpenSection(1)"><div class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element indicator mw-ui-icon-small mw-ui-icon-flush-left mw-ui-button mw-ui-quiet"></div><span id=".D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"></span><span class="mw-headline" id="منابع">منابع</span></h2><section class="mf-section-1 collapsible-block" id="mf-section-1"> <div class="reflist references-small" style=""> <ol class="references"><li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Voiced retroflex sibilant. (2016, February 23). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 01:41, March 1, 2016, from <a class="external free" href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_retroflex_sibilant&amp;oldid=706470697">https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_retroflex_sibilant&amp;oldid=706470697</a></span> </li> </ol></div> <!-- NewPP limit report Parsed by mw2350 Cached time: 20230423215138 Cache expiry: 1814400 Reduced expiry: false Complications: [] CPU time usage: 0.102 seconds Real time usage: 0.207 seconds Preprocessor visited node count: 815/1000000 Post‐expand include size: 15445/2097152 bytes Template argument size: 1358/2097152 bytes Highest expansion depth: 24/100 Expensive parser function count: 2/500 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 2402/5000000 bytes Lua time usage: 0.037/10.000 seconds Lua memory usage: 1649559/52428800 bytes Number of Wikibase entities loaded: 0/400 --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 128.358 1 -total 95.96% 123.173 1 الگو:Infobox_IPA 92.73% 119.024 1 الگو:Infobox_IPA/core1 91.05% 116.864 1 الگو:Infobox_IPA/core2 88.92% 114.130 1 الگو:Infobox 27.12% 34.807 4 الگو:Yesno 26.79% 34.387 1 الگو:IPA_audio_filename 23.82% 30.580 1 الگو:IPA_audio_filename/main1 22.05% 28.306 1 الگو:IPA_audio_filename/main2 17.85% 22.917 1 الگو:Navbar --> <!-- Saved in parser cache with key fawiki:pcache:idhash:3561534-0!canonical and timestamp 20230423215137 and revision id 35799341. Rendering was triggered because: api-parse --> </section></div> <!-- MobileFormatter took 0.002 seconds --><!--esi <esi:include src="/esitest-fa8a495983347898/content" /> --> </div> </div> <div class="post-content" id="page-secondary-actions"> </div> </main></body></html>
آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.